Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau RAM

KvK 17212475

Op deze pagina vind je onze algemene voorwaarden. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben onze jurist en wij ervoor gekozen om het geheel zo leesbaar mogelijk te maken.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we de voorwaarden onderverdeeld in gedeeltes: Algemeen, Projecten, Onderhoud en Hosting en Domeinnamen. Zo zie je in één oogopslag welke voorwaarden van toepassing zijn op onze samenwerking.

Je kunt deze algemene voorwaarden downloaden. Klik daarvoor op deze link.

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden, laat het ons dan gerust weten. 

Onderdelen van deze algemene voorwaarden

A. Algemeen deel

1. Definities

De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenis:

  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden in zijn geheel, of in elk geval het algemeen deel en de in de offerte of overeenkomst vermeldde delen;
  2. Ik/Mij/Mijn: Bureau RAM, opdrachtnemer en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
  3. Offerte: elk aanbod van mij aan jou, met betrekking tot de levering van producten of diensten;
  4. Je/Jij/Jou/Jouw: de wederpartij en klant van Bureau RAM;
  5. Overeenkomst: de tussen Bureau RAM en jou geldende afspraken;
  6. Schriftelijk: alle schriftelijke communicatie, waaronder elektronische communicatie zoals e-mail, mits de afzender daarvan met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld;
  7. Website: www.bureauram.nl

2. Toepasselijkheid

 1. Onderdeel A van deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij. De overige onderdelen zijn alleen van toepassing wanneer ik dit in de offerte of overeenkomst heb vermeld.
 2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en wijs ik indien nodig bij dezen van de hand.
 3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden of een uit een overeenkomst deels of geheel nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen geldig. We overleggen dan samen over een vervangende bepaling die hetzelfde doel bereikt als de nietige of vernietigde bepaling deed.
 4. Ik mag deze algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen. ik zal je zo snel mogelijk van deze gewijzigde voorwaarden op de hoogte brengen. 

3. Aanbod en aanvaarding

 1. Ik doe een aanbod via de website bureauram.nl voor gestandaardiseerde producten en diensten. Of ik doe een aanbod voor van de standaard afwijkende producten en diensten of voor maatwerk via een schriftelijke offerte.
 2. De offerte is 30 dagen geldig na offertedatum, tenzij in de offerte een andere termijn staat.
 3. Als de door jou gevraagde werkzaamheden binnen twee uur uitgevoerd kunnen worden, voer ik die tegen het gebruikelijke en bekende uurtarief uit, zonder voorafgaande offerte of andere (prijs)inschatting. Wanneer de werkzaamheden deze twee uur (dreigen) te overschrijden, zal ik de werkzaamheden staken, melding maken van de overschrijding en met je overleggen over prijs en werkzaamheden.
 4. Door mij vermeldde prijzen zijn telkens in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 5. Er is sprake van een overeenkomst wanneer de offerte of ander aanbod van mij door jou is aanvaard. Er is in elk geval sprake van aanvaarding bij (digitale) ondertekening van de offerte. Ik mag bovendien uitgaan van aanvaarding wanneer ik met toestemming of medeweten van jou ben begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Wijzigen van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en wanneer zowel jij als ik daarmee akkoord zijn. Wijzigingen kunnen invloed hebben op de levering en de vergoeding. 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik zal de overeenkomst uitvoeren volgens goed vakmanschap en conform de overeenkomst.
 2. Als jij en ik een termijn van levering zijn overeengekomen, is dit indicatief. Er is dus geen sprake van een fatale termijn, tenzij jij en ik dit uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.
 3. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is voor mij nodig dat ik op jouw website of leeromgeving kan inloggen. Je verleend mij en door mij ingeschakelde derden een algemene toestemming om op je website in te loggen, voor de duur van deze overeenkomst.
 4. Je zal aan mij alle gegevens, informatie, werken en materialen leveren die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Als je dit niet of niet tijdig levert, kan ik de overeenkomst niet goed of niet tijdig uitvoeren.
 5. Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op SEO of CRO, is er slechts sprake van een inspanningsverplichting en nooit van een resultaatsverplichting. Uit te voeren werkzaamheden staan omschreven in de overeenkomst.
 6. Ik mag bij de uitvoering werk door derden uit laten voeren, zonder dat daar expliciete toestemming van jou voor nodig is. Deze derden zullen geheimhouding betrachten en met hen wordt waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Betaling

 1. Facturen moeten uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn.
 2. Ik begin pas met de uitvoering van de overeenkomst als ik de betaling van de factuur heb ontvangen, behalve als we dat uitdrukkelijk anders hebben afgesproken.
 3. Wanneer jij en ik een strippenkaart zijn overeengekomen, betaal je een aantal uren vooruit. De beschikbare uren op de strippenkaart blijven geldig zolang Bureau RAM bestaat. Wanneer je opdracht geeft voor meer werk dan er beschikbare uren op de strippenkaart zijn, zal ik dat melden zodra dit bij mij bekend is. Als je ervoor kiest om een nieuwe strippenkaart te kopen zal ik de extra uren hiervan afschrijven. Anders zal ik je dan een extra factuur voor deze uren sturen.
 4. Abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Hiervoor zal ik met deze zelfde periode facturen versturen. Je mag je abonnement tegen het einde van de lopende periode, zonder opzegtermijn, opzeggen. Je moet schriftelijk opzeggen.
 5. Als je een klacht hebt, moet je de factuur nog steeds binnen de betalingstermijn betalen en mag je de betaling niet uitstellen.
 6. Als je niet of niet tijdig betaalt, mag ik rente in rekening brengen van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand telt. Bovendien mag ik incassokosten in rekening brengen van 10% van de overeengekomen vergoeding, met een minimum van €150,-.

6. Opschorting en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door oplevering van het overeengekomen resultaat, door einde van de overeengekomen periode of door opzegging van een duurovereenkomst.
 2. Wanneer je niet op tijd aan jouw verplichtingen voldoet, zoals maar niet uitsluitend het leveren van informatie, gegevens en materialen of het uitblijven van betaling van facturen, mag ik de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Kosten door deze opschorting komen voor jouw rekening.
 3. Ik mag de uitvoering van de overeenkomst opschorten wanneer er sprake is van overmacht. Er is, naast de situatie uit de wet, ook sprake van overmacht on onder meer de volgende situaties: ziekte en stakingen van door mij ingeschakelde derden, wanprestaties van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ziekte binnen mijn bedrijf, internetstoringen, elektriciteitsstoringen, storingen of schade aan en beschikbaarheid van software, overheidsmaatregelen, vertraging in de leveringen van derden, natuurrampen, diefstal van materialen en terroristische aanvallen.
  Wanneer de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, mag jij of ik de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen, zonder dat jij of ik schadevergoeding verschuldigd is. Bij einde van de overeenkomst na overmacht, zal jij de door mij al gemaakte kosten en geleverde uren vergoeden.
 4. Overeenkomsten waarbij een resultaat is afgesproken, kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
 5. Wanneer jij een overeenkomst voor een bepaald resultaat tussentijds wil beëindigen, moet je alle door mij gewerkte uren en gemaakte kosten vergoeden, met een minimum van 33% van de overeengekomen totaalvergoeding. Onder de te vergoeden kosten vallen ook gemaakte kosten voor ingeplande inschakeling van derden en ingekochte diensten en producten die op een later moment benut zouden worden.
 6. Bij een eerder dan overeengekomen einde van de overeenkomst mag ik een vergoeding voor het voortraject in rekening brengen.
 7. Bij een (tussentijds) einde van de overeenkomst komen ook eventuele licenties voor plugins en software te vervallen. Eventueel betaalde vergoedingen voor deze licenties worden niet terugbetaald.
 8. Ik mag de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden beëindigen als jij, waarbij komt te vervallen dat de minimum te betalen vergoeding 33% van de overeengekomen totaalvergoeding bedraagt.

7. Geheimhouding

 1. Jij en ik zullen over en weer geheimhouding betrachten over informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of duidelijk vertrouwelijk van aard is, over door mij ingeschakelde derden, over concurrentiegevoelige informatie en over gevraagde en betaalde vergoedingen, tenzij deze informatie al openbaar beschikbaar is of er een wettelijke verplichting bestaat de informatie openbaar te maken.
 2. Ik zal na einde van de overeenkomst alle ontvangen informatie en bescheiden die vertrouwelijk zijn vernietigen of aan je teruggeven.
 3. Wanneer er voor jou of mij noodzaak bestaat om gegevens met derden te delen, zoals voor de uitvoering van de overeenkomst, zullen we deze geheimhouding ook aan de derde opleggen.
 4. Bij schending van deze geheimhouding wordt per overtreding een vergoeding betaald van €1000,- met een maximum van €30.000,-

8. Intellectueel Eigendom

 1. Ik ben de rechthebbende van alle door mij vervaardigde werken, waaronder ontwerpen, templates, software een websites, behalve als we dat uitdrukkelijk anders hebben afgesproken. ik verleen aan jou een licentie voor het gebruik hiervan, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de duur van de overeenkomst, tenzij jij en ik daar andere afspraken over gemaakt hebben.
 2. Wanneer ik werken van derden gebruik bij de uitvoering van de overeenkomst, verleen ik aan jou een sublicentie voor het gebruik van deze werken voor de duur van de overeenkomst.
 3. Als je aan mij werken levert, sta je ervoor in dat je hiervan de rechthebbende bent of een rechtsgeldige licentie hebt. Je vrijwaart mij van alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van deze werken door mij.
 4. Ik mag op mijn website benoemen dat je mijn klant bent. Ik mag de geleverde werken, zoals projecten, websites en leeromgevingen laten zien. Daarbij zorg ik ervoor dat ik geen volledig systeem, volledige inhoud of andere gevoelige bedrijfsinformatie laat zien aan derden.

9. Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verliezen of gederfde winsten, voor zover deze verband houden met de overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen jou en mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Voor zover ik wel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de volledig overeengekomen vergoeding voor de overeenkomst.

10. Overige

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en over geleverde zaken, moeten zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen na levering, schriftelijk worden gemeld.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

B. Verwerkersovereenkomst

 1. Deze module is van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en mij, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Deze verwerkersovereenkomst heeft dezelfde duur als de onderliggende overeenkomst.
 3. Ik verwerk enkel persoonsgegevens, wanneer jij daar opdracht toe geeft, bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens opslaat op de website of in de leeromgeving, die door mij wordt beheerd of onderhouden of waar ik toegang toe heb.
 4. Ik zal je ervan op de hoogte stellen wanneer ik van mening ben dat er een fout zit in de opdracht, waardoor de verwerking mogelijk niet aan de vereisten van de AVG voldoet.
 5. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot verwerkingen die ik in opdracht van jou heb uitgevoerd.
 6. Ik maak gebruik van de volgende subverwerkers
  1. Hosting voor back-ups:
   Wasabi Technologies LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika
   Scaleway S.A.S, gevestigd in Frankrijk.
  2. Indien van toepassing hosting van de website of leeromgeving:
   DigitalOcean, LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika
   The Constant Company, LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika
   Cloudways Ltd, gevestigd in Malta
   RunCloud Sdn Bhd, gevestigd in Maleisië
  3. Google Mail voor communicatie via e-mail
   e-Boekhouden voor boekhouding en facturatie
   ClickUp voor taak- en projectmanagement
   Dropbox voor opslag van bestanden
 7. Voor het overige verleen je aan mij een algemene toestemming voor het inschakelen van subverwerkers, wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zolang deze subverwerkers zich in de EU/EER of ander door de Europese Commissie adequaat land bevinden en deze subverwerkers ook verder voldoen aan de vereisten uit de AVG en UAVG.
 8. Ik sluit met alle subverwerkers een verwerkersovereenkomst.
 9. De door mij ingeschakelde derden, zoals freelancers en achterwacht, hebben zich ertoe verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen en gaan zorgvuldig en conform verplichtingen uit de AVG met deze persoonsgegevens om.
 10. Ik zal alle medewerking verlenen om de uitvoering van de rechten van betrokkenen mogelijk te maken.
 11. Ik zal alle medewerking verlenen aan een in redelijkheid door jou verlangde audit of inspectie, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 12. Ik zal naar beste kunnen en vermogen, rekening houdend met de uitvoeringskosten en de aard van de verwerking en de risico’s, de persoonsgegevens beveiligen, conform artikel 32 AVG. Onder meer, maar niet uitsluitend door niet meer personen toegang te verlenen dan strikt noodzakelijk en door passende technische beveiligingsmaatregelen te nemen.
 13. Wanneer ik een datalek ontdekt, zal ik deze uiterlijk binnen 48 uur aan je melden. ik verleen in dat geval alle medewerking die nodig is om, indien nodig, de meldingen te kunnen doen zoals omschreven in artikelen 33 en 34 AVG. Ik zal vervolgens naar beste kunnen en binnen redelijke termijn het datalek verhelpen en maatregelen treffen om een nieuw lek zo goed mogelijk te voorkomen.
 14. Na het einde van de overeenkomst, zal ik binnen 30 dagen alle persoonsgegevens wissen, tenzij is overeengekomen dat ik de persoonsgegevens zal terugbezorgen aan jou.

C. Projecten

1. Algemeen

Deze module is van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en mij, met betrekking tot de uitvoering van Projecten, zoals het ontwerpen en bouwen van websites en leeromgevingen.

2. Planning en levertermijn

 1. Overeengekomen levertermijnen, deadlines, fases en overige planning zijn indicatief. Dit zijn geen fatale termijnen.
 2. Wanneer bij projecten werkzaamheden in fases worden ingedeeld, worden werkzaamheden steeds enkel gedurende de betreffende fase uitgevoerd. Wanneer een fase is afgerond en de werkzaamheden in de volgende fase zijn begonnen, zijn aanpassingen op werkzaamheden in de voorgaande fase niet meer mogelijk. Wijzigingen in een afgesloten fase zijn enkel mogelijk wanneer daar nieuwe afspraken over prijs en planning over worden gemaakt.
 3. Voor een goede uitvoering van de planning, is noodzakelijk dat je tijdig communiceert en tijdig eventuele noodzakelijke materialen aanlevert.
  1. Wanneer de vertraging in de communicatie door toedoen van jou langer dan 7 dagen duurt, wordt het project uit de planning gehaald en de uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Wanneer ik de benodigde informatie en/of communicatie heb ontvangen, zal er een nieuwe planning worden gemaakt en de uitvoering worden opgestart.
  2. Wanneer de vertraging in de communicatie 30 dagen of langer duurt, mag ik de uitvoering van de overeenkomst opschorten en mag ik eerst van je verlangen dat je de volledige overeengekomen vergoeding aan mij betaalt, voor ik de uitvoering van de overeenkomst weer oppak en voortzet.
  3. Wanneer de vertraging in de communicatie al 90 dagen duurt, heb ik het recht de overeenkomst te beëindigen, geen werkzaamheden meer uit te voeren en ook geen restitutie te verlenen van dat wat je al aan mij betaald hebt.
 4. Na het einde van de overeenkomst, lever ik het project ‘as-is’ en tot zover het project reeds is uitgevoerd. Oplevering vindt niet eerder plaats dan dat alle gemaakte kosten en gewerkte uren zijn betaald.

3. Garantie

 1. Ik geef je garantie voor de werking van het project, zoals een website of leeromgeving, tot 30 dagen na een (deel)oplevering van specifieke werkzaamheden, oplevering van een fase of oplevering van het volledige project.
 2. Problemen en onvolkomenheden in de levering moeten zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vijf dagen na de (deel)levering Schriftelijk aan mij gemeld worden.
 3. Ik geef geen garanties op de werking van plugins of andere gebruikte software van derden. ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in die software of de directe of indirecte schade als gevolg van die fouten.

4. Licentie

 1. Ik lever een project met een licentie voor onbepaalde tijd, voor de werken die ik gemaakt heb.
 2. Je mag deze werken niet verveelvoudigen of sublicentiëren.
 3. Je mag de werken aanpassen en bewerken en mag deze door derden laten onderhouden.
 4. Ik verstrekt geen licenties voor gebruikte werken van derden, zoals plugins, behalve als we dat anders hebben afgesproken. ik stel je vooraf schriftelijk op de hoogte van het gebruik van deze werken, zodat je hier zelf tijdig een licentie voor kunt aanschaffen.

D. Onderhoud

1. Algemeen

 1. Deze module is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot onderhoud, tegen betaling of als onderdeel van een andere overeenkomst.
 2. Voor zover er voor onderhoudswerkzaamheden toegang wordt verkregen tot persoonsgegevens van jouw klanten en relaties, is de Verwerkersovereenkomst uit module B van toepassing.
 3. Voor onderhoud heb ik volledige toegang tot de website en je host nodig.

2. Updates

 1. Wekelijks worden de website en plugins geüpdatet. Alleen plugins waar een actieve licentie van bestaat worden geüpdatet.
 2. Als ik weet of verwacht data een update problemen op kan leveren, waardoor bijvoorbeeld functies op de website niet meer naar behoren zullen werken, kan ik een update voor software niet uitvoeren of uitstellen.
 3. Na een update controleer ik niet of de website nog volledig naar behoren werkt.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het uitvoeren van updates.

3. Back-ups

 1. Ik maakt dagelijks back-ups van de website en bewaar deze een aantal dagen afhankelijk van de overeengekomen termijn.
 2. Om back-ups mogelijk te maken, moet de door jou gebruikte hostingpartij dit toestaan. Maakt jouw hostingpartij het maken van back-ups onmogelijk, dan kan ik de back-ups niet uitvoeren. Je ontvangt geen korting op het onderhoudsabonnement als back-ups niet mogelijk blijken.
 3. Back-ups worden opgeslagen op serverruimte die ik inkoop. Hierop is de Verwerkersovereenkomst uit module B van toepassing.
 4. Tegen betaling kan ik in jouw opdracht een back-up terugplaatsen.

4. Malware en downtime

 1. Ik doe een dagelijkse geautomatiseerde scan op malware. Wanneer bekend is dat software een lek bevat en ik deze software heb geïnstalleerd, wordt ook dit door mij gecontroleerd.
 2. Wanneer er sprake blijkt te zijn van malware, zal ik dit binnen redelijke tijd melden aan jou. Wanneer er sprake blijkt te zijn van een lek, zal ik waar mogelijk de software updaten.
 3. Tegen betaling kan ik de malware voor jou verwijderen of de website weer online krijgen.
 4. Als jij en ik dit zijn overeengekomen, monitor ik telkens of de website online is. Is de website gedurende kantoortijden langer dan enkele minuten offline, zal ik jou daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

5. Plugins

 1. Als jij en ik dat hebben afgesproken, lever ik licenties voor het gebruik van premium plugins. De lijst van plugins staat vermeld op mijn website.
 2. Ik mag maandelijks besluiten voor een specifieke plugin geen licentie meer te verlenen. Ik zal zorgen voor een gelijkwaardige vervanging van de betreffende plugin.

6. Support

 1. Support wordt enkel tegen betaling geleverd en maakt alleen onderdeel uit van het onderhoudsabonnement wanneer dat expliciet is vermeld.
 2. Support wordt in de basis tijdens kantooruren geleverd.
 3. Ik zal telkens binnen redelijke termijn, op kantoortijden, reageren op meldingen.
 4. Afhankelijk van de spoedeisendheid van de supportvraag, zal ik de gevraagde werkzaamheden uitvoeren.

E. Hosting en Domeinnaam

1. Algemeen

Deze module is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot hosting en/of domeinnamen.

2. Hosting gebruik

 1. Je mag de overeengekomen hosting alleen gebruiken voor de hosting van een website. Deze hosting mag door jou niet gebruikt worden voor opslag of uitwisseling van bestanden of voor het opslaan van back-ups van de website.
 2. We komen een maximum aan te gebruiken schijfruimte en dataverkeer overeen. Bij een lager verbruik dan overeengekomen, ontstaat geen recht op korting of recht op verbruik op een later moment.
 3. Ik kan nooit meer leveren dan de hostingpartij waar ik inkoop, aan mij levert.

3. Hosting onderhoud en beschikbaarheid

 1. Ik kan geen garanties geven met betrekking tot de uptime van de hosting.
 2. Wanneer de hosting down is tijdens kantoortijden, zal ik dit probleem met prioriteit behandelen en spoedig proberen op te lossen en diezelfde werkdag starten met de werkzaamheden.
 3. Ik garandeer alleen support met betrekking tot de hosting gedurende kantoortijden.
 4. Wanneer onderhoud aan de hosting of beheerwerk aan de hosting invloed op het gebruik en de beschikbaarheid van de website, zal ik dit minimaal 24 uur van te voren melden, zodat je weet op welk moment er geen wijzigingen aan de website aangebracht kunnen worden of de website tijdelijk niet beschikbaar is.
 5. Wanneer de website buiten gebruik gesteld moet worden, zal ik dit telkens tot een minimum beperken.

4. Domeinregistratie

 1. Wanneer ik in opdracht van jou een domeinnaam registreer, doe ik dit uit jouw naam. De domeinnaam komt meteen op jouw naam te staan.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zal ik de domeinnamen die ik voor je heb geregistreerd, ook verlengen.

5. Rechtmatig gebruik

 1. Je gebruikt de hosting en domeinnaam alleen op rechtmatige wijze en voor rechtmatige doeleinden. Je zal daarbij alleen rechtmatige content publiceren.
 2. Wanneer ik door een melding of zelfstandig opmerk dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, mag ik de toegang tot de website blokkeren en de content verwijderen. Blokkering geeft geen recht op restitutie en ontslaat je niet van enige betalingsverplichting.
Scroll naar boven

Download nu gratis dit e-book en leer hoe je je website nog succesvoller maakt

Leer in deze mini-cursus hoe je je website nog succesvoller maakt, te beginnen met dit gratis e-book.  Je kunt je op ieder moment met één klik weer uitschrijven.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ik heb ook een hekel aan SPAM en ik ga zorgvuldig om met je e-mailadres. Naast het e-book, stuur ik je periodiek een e-mail met tips. Als je dat niet wilt, of als je van gedachten verandert, kun je je eenvoudig met één klik afmelden. Mijn privacybeleid vind je hier